7 Şubat 2014 Cuma

Sayfamızda peygamberlerin meslekleri, Peygamber meslekleri, peygamberlerin meslekleri nelerdir kısaca, Peygamberlerin normal hayattaki meslekleri sorularına yanıtlar bulabilirsiniz.

PEYGAMBERLERİN MESLEKLERİ

Peygamberler ne işlerle uğraşırlardı?

Peygamberlerin asli görevleri olan İlahi emirleri insanlara ulaştırmalarının yanı sıra dünya işiyle meşgul olarak geçimlerini sağladıkları da biliniyor. Peki, Kur’an-ı Kerim’de ismi zikredilen peygamberlerin meslek hayatlarını ne kadar biliyoruz? Çobanlık, marangozluk, çiftçilik, terzilik, mühendislik, tüccarlık onların mesleklerinden bazıları.

Peygamberler, Allah’ın (cc) hikmeti, adaleti, rahmeti gereği olarak dünyaya gönderilmişler. İnsanlığın kurtarıcısı ve yol kılavuzları olarak yer almışlar dünya âleminde. İlk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem (as) ile başlayan insanlık tarihi, ardından gelen diğer peygamberle devam etmiş. Allah (cc) insanları neden yarattığını Zariyat Sûresi’nin 56. ayetinde şöyle açıklıyor: “Ben, insanları ve cinleri bana kulluk etmeleri için yarattım.” Bir başka ayet-i kerimede ise, “O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.” buyruluyor.Mülk Sûresi 2. ayetini tefsir âlimleri de şöyle yorumluyor: “Allah’ın, dünyada insanların güzel işler yapma hususunda birbirleriyle rekabet etmelerini sağlamak, kimlerin kendi emir ve yasaklarına uyarak daha güzel işler yapacağını ortaya çıkarmak için hayatı ve ölümü yarattığını bildirmektedir.”

Çalışmak ve elde etmek, helal yoldan meslek edinmek dinimizde kutsal sayılmış. Çünkü dünya hayatında çalışana karşılığını vermek Allahû Teâlâ’nın adaletinden. Necm Sûresi 39. ayetinde “Kişiye ancak çalıştığının karşılığı vardır.” buyuran Rabb’imiz, bu ayette ter döküp emek sarf eden ile tembel tembel oturanı asla bir tutmayacağının haberini veriyor müfessirlere göre. Hayvanlar âleminin de kendilerine bir meslek edindiğini biliyoruz. Her canlı çalışırken kâinatın en mükemmel ve mükerrem varlığı olan insana tembellik hiç yakışmaz. Müslim’de rivayet edilen bir hadis-i şerifte, “Kuvvetli mümin zayıf müminden hayırlıdır.” diyen Peygamber Efendimiz, insanlara çalışmayı ve helal meslek edinmeyi öğütlüyor.

Allah (cc) tarafından seçilerek dünya âlemine gönderilen peygamberlerin belki de çalışmaya ihtiyacı yoktu ama onlar boş durmayı değil, çalışmayı tercih etti. Çünkü, insanlara kılavuz olarak gönderildiklerinden örnek niteliğindeydiler. Hepsi de bu sebeple hayatları boyunca durmaksızın çalışmış. Hazreti Âdem Aleyhisselâm’dan Peygamber Efendimiz’e (sas) kadar bir rivayete göre 124 bin, diğer bir rivayete göre ise 224 bin peygamber gelmiş. Ancak peygamberlerin sayısı hakkında bildiğimiz en kesin rakam 25. Bizde Kur’an-ı Kerim’de adları geçen ve bilinmeleri vâcip olan bazı peygamberlerin mesleklerini araştırdık...


Peygamberlerin meslekleri


Peygamberimizin mesleği nelerdi?

Hz. Muhammed (sas)

Hz. Peygambere 40 yaşındayken Hira Dağı’nda peygamberlik verildi. Son peygamber olduğu için kendisine Hatemü’l Enbiya deniyor. Son İlahi beyan olan Kur’an-ı Kerim Hz. Muhammed’e indirildi. Küçük yaşlarda çobanlık yapmış, daha sonra ticaretle uğraşmıştır.

Hz. Âdem (as)

Allahu Teâlâ, ilk insan olarak Hz. Âdem’i topraktan yarattı. Yüce Allah, Âdem’i (as) cennetten çıkardığı zaman ona her şeyi yapma sanatını öğretti. İlk ziraat mühendisi ve çiftçi olarak bilinen Hz. Âdem, alnının terini sile sile ekin ekmiş, sulamış ve biçmiş. Âdem’e (as) demircilik sanatı da öğretilmiş. Onun demirden ilk yapıp kullandığı alet ise bıçak.

Hz. İsa (as)

Hz. İsa (as) zamanında doktorluk ve tıp üstündü. İsa (as), Allah (cc)’ın dilemesiyle doktorların aciz kaldıkları körleri gördürüyor, ölüleri diriltiyor, doktorların iyileştiremediği ağır hastaları iyileştiriyordu.

Peygamberlerin meslekleri

Hz. Hud (as)

Hz. Hud, İrem şehrinde, yüksek binalar inşa etme yarışına giren Âd kavmine gönderildi. Tufandan sonra gelen peygamberlerin ilklerinden. Yaşamı boyunca tüccarlık yapan Hz. Hud, cömert ve şefkatli biriydi.

Hz. İbrahim (as)

İbrahim (as), ayak izlerine varıncaya kadar şekil ve şemailince Peygamber Efendimiz’e insanların en çok benzeyeniydi. Oğlu Hz. İsmail (as) ile birlikte Kâbe’yi inşa etti. Geniş koyun sürüleri olduğu rivayet ediliyor.

Hz. Lût (as)

Hz. Lut, Hz. İbrahim’in kardeşinin oğlu. Lut (as), Allah tarafından kendilerine yüksek meziyetler, hüküm ve ilim verilen peygamberlerdendi. Tarihçi olan Hz. Lut, seyyahların ve Evliya Çelebilerin üstadı olarak biliniyor.

Hz. İdris (as)

Hz. İdris, astronomi ve matematikle ilk uğraşan kişi olarak biliniyor. İlk defa iğne ile dikiş diken ve elbise yaparak giyen, ölçü ve tartı aletlerini ilk defa kullanan, ilk yazı yazan kişinin olduğu rivayet ediliyor.

Hz. Salih (as)

Hz. Salih’in, Hz. İsa’ya benzediği rivayet ediliyor. Semud kavmine gönderilen Hz. Salih, sürülerle develer yetiştirir, sütlerini hem içer hem de satıp dünyalığını temin ederdi. Hz. Salih’in (as) devesi de meşhurdu.

Hz. İsmail (as)

Hz. İsmail’in çobanlık yaptığı biliniyor. Kara ve deniz avcılığıyla geçimini sağlardı. Ok atıcılığı ve ata biniciliğiyle de meşhurdur. Yetmiş dil bildiği rivayet ediliyor. Babası Hz. İbrahim (as) ile birlikte Kâbe’yi inşa etmiştir.

Hz. İshak (as)

Hz. İshak, İsrailoğulları soyunun başlangıcını temsil ediyor. İshak (as), babası Hz. İbrahim’in vefatından sonra Şam’da peygamberlikle vazifelendirildi. Çobanlık ile meşgul oldu.


Peygamberlerin meslekleri


Hz. Nuh (as)

Allah (cc), Hz. Nuh’a dikilmiş ve yetişmiş olan ağaçları kesip gemi yapımında kullanılmasını emretti. Marangozların, gemicilerin ve denizcilerin piri olarak bilinen Nuh’un (as) gemisi, hiç durmadan altı ay su üzerinde, dağlar gibi dalgalar arasında akarak dünyanın her tarafını dolaştı.

Hz. Eyyub (as)

Hz. Davud’a (as) göre Eyyub (as), insanların en halim ve uslusu, en sabırlısı ve öfkelerini en çok yeneniydi. Ziraatçiliğin yanı sıra ikamet ettiği yerin sınırları içinde bulunan deve, sığır, davar, at, merkep ve her cins mal ona aitti.


Peygamberlerin meslekleri, işleri, uğraşları.

Hz. Yusuf (as)

Yusuf (as), suretçe Âdem’i (as) andırırdı. Kendisinde rüyaları yorumlama yeteneği vardı. Saati ilk icat eden, toprak mahsulleri ofisini ilk kuran peygamberdi. Bolluk zamanında ürünleri depolamayı, kıtlık zamanında halka dağıtmayı ihmal etmezdi. Mısır’da maliye işlerinin başında bulunmuştu.

Hz. Davud (as)

Gür sesli, güzel huylu ve çok anlayışlıydı. Sesi o kadar güzeldi ki, sesine dağlar ve kuşlar eşlik ederdi. Allah’ın verdiği peygamberlik ve hükümdarlıkla birlikte İsrailoğullarına kral olmuştu. Demiri işleyen, zırh yapan ve düzenli ordular kuran, Câlût’un ordularını mağlup eden bir kumandandı.

Hz. Musa (as)

Kur’an’da kendisinden ve mücadelesinden en çok bahsedilen peygamber. Sağ elinde nübüvvet beni vardı. İsrailoğullarına peygamber olarak gönderildi. Çobanlık yapmış ve Hz. Şuayb’a (as) hizmette bulunmuştur.

Hz. Yunus (as)

Allah, Kur’an-ı Kerim’de, onu ‘balık sahibi’ diyerek anar. Balık avlayıp geçinirdi. Yunus (as), otuz üç yıl kavmini, Allah’a iman ve ibadete davet ettiği halde kendisine iki kişiden başka iman eden olmadı.


Peygamberlerin meslekleri

Hz. Zülkifl (as)

Hz. Eyyub’un (as) oğludur. Ekmek pişirmesiyle meşhurdu. 75 yaşında Şam’da vefat etti.

Hz. İlyas (as)

Hz. İlyas’ın kavmi peygamberini yalanladığı için sünnetullah gereği helak olmuşlardır. Dokumacılık ve iplikçilikle uğraştığı biliniyor.

Hz. Harun (as)

Güzel konuşması ve hitabet yeteneği en güçlü özelliğiydi. Vezirlik yaptığı da rivayetler arasında.

Hz. Süleyman (as)

Babası Hz. Davud’un vefatından sonra kendisine krallıkla birlikte peygamberlik de verildi. Süleyman (as) krallıkta ve kadılıkta babasından üstündü. Bütün canlılarla konuşabilme yeteneğine sahip peygamber, sazlardan zenbil yapardı. Bakır madenini ilk defa işleyen de Hz. Süleyman’dı.


Peygamberlerin meslekleri, Peygamberlerin meslekleri nelerdir kısaca,

0 yorum:

Yorum Gönder